7061 SAYILI KANUNLA KOOPERATİFLERİN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNE İLİŞKİN ORTAK DIŞI İŞLEMLER YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10.05.20180

Kurumlar vergisinde kooperatiflere tanınan muafiyet hükümlerinde,7061 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin amacı ile değişiklik öncesi ve sonrası farkın, amaçsal yorum açısından 7061 sayılı Kanun DEVAMINI OKU

MALİ ALAN YARATMA AÇISINDAN VERGİ HARCAMALARININ ROLÜ

10.05.20180

Bu çalışmada mali alan yaratma açısından vergi harcamalarının rolü tartışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; mali alan tanımlanarak mali alan yaratma yolları anlatılmıştır. İkinci bölümde mali say DEVAMINI OKU

KISMİ BÖLÜNME NETİCESİNDE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN YABANCI ANA ŞİRKET TARAFINDAN SATIŞININ ÇİFTE VERGİ ANLAŞMALARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

10.05.20180

Dünyadaki birçok çağdaş vergi sisteminde olduğu gibi, Türkiye?de de kısmi bölünme sonucu oluşacak kârlar belli birtakım koşullar altında kurumlar vergisine tabi değildir. Öte yandan, daimi temsilciler DEVAMINI OKU

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DÜZENLENEN KISMİ TEVKİFATTAN DOĞAN İADENİN SÜRECİ ve VERGİ GÜVENLİK MÜESSESESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

10.05.20180

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olan kısmi tevkifattan doğan katma değer vergisi iadesinin, vergi güvenlik müessesesi kapsamında var olması kısmi tevki DEVAMINI OKU

ÖRTÜLÜ SERMAYEDE DÜZELTME İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GETİRİLEN ÖRTÜLÜ SERMAYE KULLANAN KURUM ADINA TARH EDİLEN VERGİLERİN KESİNLEŞMİŞ ve ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTININ DEĞERLENDİRİLMESİ

10.05.20180

5520 Sayılı Kanunun 12’nci maddesinin (7) numaralı fıkrası ile borç veren kurumlar için bazı koşullarda altında düzeltme hakkı tanınmıştır. Bu hak ile hem mükerrer vergilendirmeyi önleme hem de cezala DEVAMINI OKU
Uzlaşma müessesesi uygulanmaya başlandığı günden beri bazı nedenlerden dolayı tartışma kon
3065 sayılı KDV Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1985 yılından beri Maliye Bakanlığı tarafında
Türkiye?de sigorta sektörünün mevcut durumu, gelişmiş ülkelerdeki sigorta seviyesinin geri
Sektördeki kayıtdışılığın önlenmesi için yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir; -
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de V
Uzlaşma müessesesi uygulanmaya başlandığı günden beri bazı nedenlerden dolayı tartışma kon
Uluslararası Muhasebe Standartları(UMS)'dan Türkçeye çevrilen ve yayımlanan Türkiye Muhase
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun 1954 yılından bu yana yürürlükte bul