VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

* Bilim Uzmanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi-** Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Edanur BÜLBÜL* - Doğan BOZDOĞAN**

  • Vergi, devlet ve devletin yetkilendirdiği kurumların, kamu harcamalarını finanse etmek için, gerçek veya tüzel kişilerden, kanuna dayalı olarak, cebren ve karşılıksız bir şekilde aldığı parasal değerlerdir. Devletlerin temel hedefi vergi gelirlerini artırmaktadır. Bu hedef doğrultusunda bazen vergi oranları artırılmakta bazen de yeni vergiler getirilmektedir. Bir de vergi harcaması olarak adlandıran ve devletlerin vergi gelirlerini, uzun vadede mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarını sağlamak suretiyle, arttırmayı hedefleyen uygulamalar yer almaktadır. Bunlar; muafiyet, istisna, vergi indirimi ve vergi ertelemesidir. Bu uygulamalar aynı zamanda mükelleflerin vergi yüklerini azaltacak niteliktedir. Bu çalışmada Türkiye’de gelir vergisinde yer alan muafiyet ve istisnalar ticari kazançlar özelinde irdelenmiştir. Ticari kazançlarda yer alan muafiyet ve istisnaların vergi harcaması noktasında olumsuz yönleri farklı ülke uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerde bulunulurken gerek Türkiye’deki ve gerekse de incelenen ülkelerdeki kanunlar, yönergeler ve tebliğler dikkate alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi Harcamaları, Vergi Muafiyeti, Vergi İstisnası, Gelir Vergisi Kanunu, Ticari Kazanç. JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H20.