VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

*Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üni.,İİBF-**SMMM, Zonguldak Bülent Ecevit Üni., SBE

Recep YÜCEDOĞRU*- Özlem ŞAHİN**

  • Çevre sorunlarına sebep olan atıkların azaltılmasına yönelik duyarlılığın son yıllarda artması plastik poşet vergilerine yönelimi artırmıştır. Bu nedenle Dünya’da ve Türkiye’de çevrenin korunması amacıyla plastik poşet vergileri uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de 2019 yılından itibaren uygulanmakta olan plastik poşet vergisi uygulaması sonucunda poşet tüketimi % 75 oranında azalmıştır. Bu azalmanın yanı sıra uygulamada birçok sorunla karşılaşıldığı da görülmüştür. Bu makalenin öncelikli yazılış amacı uygulanan verginin teknik ve bürokratik safhalarındaki sorunları ortaya koyarak literatüre katkıda bulunmak ve politikanın revizyonunda katkı sunmaktır. Bu açıdan makalede plastik poşetlerin yol açtığı çevre sorunları ele alınmış ve plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik politikaları dünya örnekleri ile anlatılmıştır. Türkiye’de poşet vergisi uygulamasının mevzuat boyutu ve gelişimini tarihsel olarak açıklamış ve ulusal ve uluslararası literatürüne değinilmiştir. Ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunları açıklanmış ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Bu açıdan çalışmanın “poşet vergisine” en kapsamlı ve sistematik bakan çalışmalardan biri olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan uygulamanın iyileştirilmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. AnahtarKelimeler: Plastik Poşetler, Plastik Poşet Vergisi, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi, Geri Kazanım Katılım Payı JEL Sınıflandırma Kodları: H23, H21, K34